• POLITYKA PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES

  Ostatnia aktualizacja: Maj 2018

  1. Wstęp

  W części opisującej politykę prywatności, informujemy o warunkach zbierania, przetwarzania, wykorzystywania i ochrony danych osobowych. Za dane osobowe uważa się wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Osobą możliwą do zidentyfikowania jest osoba, której tożsamość można określić bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności przez powołanie się na numer identyfikacyjny albo jeden lub kilka specyficznych czynników określających jej cechy. Informacji nie uważa się za umożliwiającą określenie tożsamości osoby, jeżeli wymagałoby to nadmiernych kosztów, czasu lub działań. Danymi osobowymi nie są dane przedsiębiorców, przetwarzane wyłącznie w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, prowadzonej przez Ministra Rozwoju.

  W dokumencie wymieniamy również stosowane technologie, które wiążą się z przetwarzaniem danych. Są to przykładowo: obsługa pamięci przeglądarki, geolokalizacja, czy tagi pikselowe.

  W zakresie polityki plików cookies, informujemy o warunkach przechowywania informacji lub uzyskiwania dostępu do informacji już przechowywanych w telekomunikacyjnych urządzeniach użytkowników końcowych. Za użytkownika końcowego uznaje się osobę fizyczną lub podmiot, korzystający z publicznie dostępnej usługi telekomunikacyjnej lub żądający świadczenia takiej usługi, dla zaspokojenia własnych potrzeb.

  1. Deklaracja

  Realizując nadrzędny cel, jakim jest poszanowanie prywatności, staramy się dochować wszelkiej należytej staranności. Aby sprostać temu założeniu, realizujemy normy i zasady wynikające z powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Są to w szczególności:

  • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych.
  • Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2016 r., Nr 0, poz. 1489 z późn. zm.).

  W szczególności, czynimy należyte starania, aby dane osobowe były:

  • przetwarzane zgodnie z prawem,
  • zbierane dla oznaczonych w niniejszym dokumencie i zgodnych z prawem celów,
  • nie poddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z powyższymi celami,
  • merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane,
  • odpowiednio zabezpieczone przed dostępem osób nieuprawnionych, zniszczeniem, ujawnieniem oraz bezprawnym wykorzystaniem,
  • przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.
  1. Administrator danych osobowych

  Administratorem danych osobowych jest 2N-Everpol Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Puławskiej 403A  wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000164987, posiadająca NIP: 951-20-79-512, REGON: 010130717, zwaną dalej „Spółką”.

  Z administratorem można się skontaktować pod numerem telefonu: + 48 22 331 99 59 lub przy użyciu adresu e-mail: info@everpol.pl.

  1. Podstawa przetwarzania danych osobowych

  Spółka jest uprawniona do przetwarzania danych osobowych, ponieważ jest to niezbędne do wykonywania zawartej umowy lub jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane  a w szczególności w celu:

  • umożliwienia korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną, w tym zapewnienia pełnego korzystania ze sklepu internetowego centrumcaravaningu.pl (Sklep) i dostępnych jego funkcjonalności,
  • rozpatrywania oraz obsługi reklamacji dotyczących usług świadczonych w ramach Sklepu,
  • rozwiązania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną , w tym żądania zamknięcia konta,
  • sprzedaży oferowanych przez nas towarów,
  • obsługi otrzymanych zapytań i zgłoszeń,
  • udzielania informacji organizacyjnych, handlowych lub technicznych,
  • kontaktowania się, w szczególności, w celu związanym ze świadczeniem usług,
  • obsługi zgłoszeń reklamacyjnych naszych produktów
  • świadczenia serwisu sprzedawanych przez nas towarów,
  • uczestnictwa w programach bonusowych i lojalnościowych

  Pozyskane dla tych celów dane osobowe przetwarzamy na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady o ochronie danych osobowych (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. art. 6 ust. 1 lit. b, gdy osoba, której dane dotyczą, jest stroną umowy lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą.

  Niezależnie, możemy także przetwarzać dane osobowe, jeżeli jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez nas albo odbiorców danych, a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą. Za prawnie usprawiedliwiony cel uznaje się, w szczególności, marketing bezpośredni naszych produktów lub usług, a także dochodzenie roszczeń z tytułu prowadzonej przez nas działalności gospodarczej. Pozyskane w ten sposób dane przetwarzamy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady o ochronie danych osobowych (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r.

  W pozostałych przypadkach, prosimy o dobrowolne wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych. Udzielenie tej zgody następuje w szczególności poprzez zaznaczenie pola kontrolnego („checkbox”), przy oświadczeniu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych. Pozyskane w ten sposób dane przetwarzamy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady o ochronie danych osobowych (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. lub art. 18 pkt 4 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2016 r., Nr 0, poz. 1030 z późn. zm.).

   

  1. Zbiory danych osobowych

  Dane osobowe przetwarzamy w usystematyzowanych zbiorach, które definiujemy przez cel ich przetwarzania. Dane te przetwarzamy w zakresie niezbędnym dla realizacji ustalonego celu.

  1. Powierzenie i udostępnianie danych osobowych

  Możemy powierzyć dane osobowe innym podmiotom. Mogą być to np. hostingodawca, obsługa księgowa lub prawna, operator płatności albo inny podmiot, z którym współpracujemy w celu należytego świadczenia usług. Powierzenie danych osobowych następuje zawsze na podstawie pisemnej umowy powierzenia danych. Aktualny wykaz podmiotów którym powierzamy przetwarzanie danych, jest stale dostępny. W celu uzyskania dostępu do niego, wystarczy zwrócić się do nas z takim żądaniem. Można to uczynić, np. poprzez wysłanie wiadomości e-mail. Podstawę prawną powierzenia danych osobowych stanowi art. 28 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady o ochronie danych osobowych (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r.

  Nie przekazujemy przetwarzania danych poza Europejski Obszar Gospodarczy.

  Nie udostępniamy zebranych danych podmiotom trzecim, z wyłączeniem sytuacji, w których jest to wymagane przepisami powszechnie obowiązującego prawa, tj. na podstawie żądania uprawnionego do tej czynności organu lub sądu.

  Nie przetwarzamy danych osobowych w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

  1. Uprawnienia

  W związku z przetwarzaniem danych osobowych, osobie, której dane dotyczą, przysługują związane z tym uprawnienia:

  • prawo dostępu do treści swoich danych,
  • prawo poprawiania swoich danych,
  • prawo żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane,
  • prawo cofnięcia w każdej chwili zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych.
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego
  • prawo do przenoszenia danych
  • prawo do bycia zapomnianym

  Możemy udostępniać funkcjonalności systemowe, umożliwiające realizację tych uprawnień. W przypadku woli skorzystania z wymienionych uprawnień, prosimy o kontakt zgodnie z instrukcją zamieszczoną w pkt 20 Polityki prywatności i plików cookies.

  1. Pliki dzienniki

  Przy wszelkim korzystaniu z Internetu określone informację są automatyczne przekazywane przez przeglądarkę internetową i gromadzone przez nas w tzw. plikach dziennika.

  Pliki dziennika automatycznie zapisują żądania stron, które są wysyłane w trakcie korzystania z naszych stron internetowych. Dzienniki zawierają, wysłane żądanie strony, adres IP, typ przeglądarki, język przeglądarki, datę i godzinę żądania oraz co najmniej jeden plik „cookie”, który może jednoznacznie identyfikować przeglądarkę.

  Dane gromadzone w dziennikach systemowych są przez nas wykorzystywane przez czas nieokreślony, wyłącznie w celu administrowania stronami internetowymi. Nie są one przekazywane na rzecz podmiotów trzecich, z wyłączeniem okoliczności opisanych w niniejszym dokumencie.

  Pliki dziennika są (bez adresu bądź bez pełnego adresu IP) wykorzystywane również do celów analizy.

  W związku z korzystaniem z naszych stron internetowych oraz Sklepu, w sposób automatyczny możemy zbierać i zapisywać w plikach dzienników szczegóły techniczne dotyczące sposobu korzystania z usług, przesłane żądania stron, adres IP oraz dane techniczne o działaniu naszych stron internetowych. Są to w szczególności informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną. Możemy również zbierać informacje, celem przechowywania ich lokalnie na urządzeniu osoby korzystającej z naszych stron internetowych, korzystając z mechanizmu pamięci przeglądarki.

   

  1. Pamięć podręczna

  Świadcząc nasze usługi, możemy w sposób automatyczny korzystać z pamięci podręcznej przeglądarki, aplikacji lub urządzenia osoby odwiedzającej nasze strony internetowe. Korzystanie to polega na przechowywaniu danych w pamięci przeglądarki, zainstalowanej w urządzeniu takiej osoby. W ramach pamięci lokalnej, możliwe jest przechowywanie danych międzysesyjnie, tj. pomiędzy kolejnymi sesjami. Celem korzystania z pamięci podręcznej jest przyspieszenie korzystania ze naszych stron internetowych oraz Sklepu, poprzez wyeliminowanie sytuacji, w której te same dane byłyby wielokrotnie pobierane, obciążając tym samym łącze internetowe.

   

  1. Geolokalizacja

  My albo podmioty trzecie za pośrednictwem administrowanych przez nie plików cookies, możemy korzystać z funkcjonalności geolokalizacji, polegającej na gromadzeniu i przetwarzaniu informacji o miejscu pobytu osoby odwiedzającej nasze strony internetowe. W tym celu przetwarzane mogą być dane: numer IP, z czujnika GPS, z punktu Wi-Fi lub ze stacji bazowych sieci komórkowej.

  1. Tag pikselowy

  My albo podmioty trzecie za pośrednictwem administrowanych przez nie plików cookies, możemy korzystać z funkcjonalności tagów pikselowych. Są to elementy publikowane w treściach cyfrowych i umożliwiają rejestrowanie informacji np. o aktywności na stronie internetowej.

   

  1. Pliki cookies – wprowadzenie

  W trakcie świadczenia naszych usług, stosujemy profesjonalne technologie do gromadzenia i zapisywania informacji, takie jak pliki cookies. Są to powszechnie stosowane, niewielkie pliki zawierające ciąg znaków, które są wysyłane i zapisywane na urządzeniu końcowym (np. komputerze, laptopie, tablecie, smartfonie) używanym przez osobę odwiedzającą nasze strony internetowe. Informacje te przesyłane są do schowka używanej przeglądarki, która wysyła je z powrotem przy następnych wejściach na stronę internetową. Pliki cookies zawierają informacje niezbędne do prawidłowego korzystania ze funkcjonalności naszych stron internetowych oraz Sklepu. Najczęściej zawierają one nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Dostęp do danych z plików cookies mogą posiadać również podmioty zewnętrzne, wymienione w pkt 16 Polityki prywatności i plików cookies.

  1. Podstawa przetwarzania plików cookies

  Osoby korzystające z usług świadczonych drogą elektroniczną, prosimy o dobrowolne wyrażenie zgody na przetwarzanie plików cookies poprzez przechowywanie informacji lub uzyskiwanie dostępu do informacji już przechowywanych w ich telekomunikacyjnych urządzeniach końcowych.

  Udzielenie zgody na przetwarzanie plików cookies następuje w szczególności poprzez użycie przycisku zawierającego oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie plików cookies lub potwierdzenie zapoznania się z jego warunkami. Zgoda ta może być wycofana w każdym czasie, w sposób wolny od opłat i opisany w części dotyczącej zarządzania plikami cookies.

  Pliki cookies przetwarzamy na podstawie art. 173 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2016 r., Nr 0, poz. 1489 z późn. zm.).

  1. Jakie pliki cookies są wykorzystywane?

  Pliki cookies możemy skategoryzować z uwzględnieniem trzech metod podziału.

  Pod względem celów stosowania plików cookies, rozróżniamy ich trzy kategorie:

  • pliki niezbędne – pliki te umożliwiają prawidłowe działanie serwisu internetowego oraz jego funkcjonalności, np. uwierzytelniające pliki cookies. Bez ich zapisania na urządzeniu korzystanie ze Sklepu jest niemożliwe,
  • pliki funkcjonalne – pliki umożliwiające zapamiętanie wybranych ustawień i dostosowanie ich do potrzeb i preferencji osoby korzystającej z serwisu internetowego, np. w zakresie wybranego języka, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej. Pozwalają one na poprawę funkcjonalności i wydajności strony. Bez ich zapisania na urządzeniu, korzystanie z niektórych funkcjonalności może być ograniczone,
  • pliki biznesowe – do tej kategorii należą np. cookies reklamowe. Umożliwiają one dostosowanie reklam wyświetlanych na stronach internetowych do preferencji osoby z nich korzystającej. Bez ich zapisania na urządzeniu, korzystanie z niektórych funkcjonalności serwisu internetowego może być ograniczone.

  Pod względem czasu ich ważności, rozróżniamy dwie kategorie plików cookies:

  • pliki sesyjne – istniejące do końca danej sesji,
  • pliki trwałe – istniejące po ukończeniu sesji.

  Pod względem rozróżnienia podmiotu administrującego plikami cookies, wyodrębniamy:

  • pliki cookies właściciela serwisu internetowego – Spółki,
  • pliki cookies podmiotów trzecich.

   

  1. Pliki cookies Spółki

  Pliki cookies Spółki pozwalają na rozpoznanie urządzenia osoby odwiedzającej nasze strony internetowe i wyświetlenie strony internetowej dostosowanej do jej indywidualnych oczekiwań, przez co korzystanie z funkcjonalności naszych stron internetowych staje się łatwiejsze i przyjemniejsze. Dzięki zapisaniu tych plików na urządzeniu, możliwe jest np. zapamiętanie danych logowania, utrzymywanie sesji po zalogowaniu, zapamiętanie wybranych towarów lub usług, czy dostosowanie do preferencji osoby, jak np. rozmieszczenie treści, język czy jej kolor.

   

  1. Pliki cookies podmiotów trzecich

  Spółka może wykorzystywać pliki cookies stosowane przez Google Inc. 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043, Stany Zjednoczone w ramach usług:

  • Google Adwords – pozwalają one na prowadzenie i ocenę jakości kampanii reklamowych, realizowanych przy użyciu usługi Google Adwords,
  • Google Analytics – pozwalają one na ocenę jakości kampanii reklamowych, realizowanych przy użyciu usługi Google Adwords, a także na badanie zachowań i ruchu osób odwiedzających dany serwis internetowy oraz sporządzanie statystyk ruchu,
  • Google Maps – pozwalają one na przechowywanie informacji o osobie korzystającej z Internetu, które umożliwiają korzystanie z funkcjonalności map dostępnych w ramach usługi Google Maps. Google Inc. może śledzić lokalizację tej osoby,
  • YouTube – pozwalają one na przechowywanie informacji o osobie korzystającej z Internetu, które umożliwiają korzystanie z funkcjonalności usługi YouTube. Google Inc. może śledzić odtwarzanie filmów przez tę osobę.

  Spółka może wykorzystywać pliki cookies stosowane przez Facebook Inc. 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, Stany Zjednoczone. Pliki te mogą być stosowane w celu połączenia kont użytkownika: w zewnętrznym serwisie społecznościowym Facebook z kontem Sklepu, o ile Spółka udostępnia taką funkcjonalność. Pliki te mogą być również wykorzystywane w celu przetwarzania w serwisie Facebook czynności, wykonanych z użyciem przycisków „Udostępnij” lub „Lubię to”. Przetwarzanie tych czynności może mieć charakter publiczny.

  Korzystanie z plików cookies podmiotów trzecich jest uwarunkowane polityką prywatności i plików cookies, stosowaną przez te podmioty. Zachęcamy do zapoznania się z zasadami przetwarzania danych osobowych oraz politykami ochrony prywatności podmiotów, które  najczęściej oraz w najszerszym zakresie przetwarzają  nasze dane:

   

  1. Zarządzanie plikami cookies i innymi informacjami

  Najczęściej ustawienia przeglądarki domyślnie dopuszczają umieszczanie plików cookies i innych informacji na urządzeniu końcowym. Jeżeli osoba korzystająca z naszych stron internetowych nie zgadza się na zapisywanie tych plików, konieczna jest odpowiednia zmiana ustawień przeglądarki internetowej. Możliwe jest wyłączenie ich zapisywania dla wszystkich połączeń z danej przeglądarki lub dla konkretnej witryny, a także ich usuwanie. Sposób zarządzania plikami zależy od używanego oprogramowania. Aktualne zasady zarządzania plikami można znaleźć w ustawieniach stosowanej przeglądarki internetowej.

  W celu zarządzania ustawieniami cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową/ system i postępuj zgodnie z instrukcjami:

  1. Internet Explorer
  2. Chrome
  3. Safari
  4. Firefox
  5. Opera
  6. Android
  7. Safari (iOS)
  8. Windows Phone

  W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia Google Ads Preferences.

  Informacje o zarządzaniu plikami cookies na telefonie komórkowym można znaleźć w Podręczniku Użytkownika danego telefonu.

  Zgoda na przetwarzanie plików cookies jest dobrowolna. Należy jednak pamiętać, że ograniczenia w ich stosowaniu mogą utrudnić lub uniemożliwić korzystanie z części funkcjonalności naszych stron internetowych oraz Sklepu.

  1. Odnośniki do innych stron internetowych lub oprogramowania

  Nasze strony internetowe mogą zawierać odnośniki do innych stron internetowych lub oprogramowania. Nie ponosimy odpowiedzialności za obowiązujące na tych stronach lub w tym oprogramowaniu zasady przestrzegania polityki prywatności i przetwarzania plików cookies. Zalecamy zapoznanie się z polityką prywatności i plików cookies tych stron lub oprogramowania po wejściu na nie lub przed ich instalacją.

  1. Zmiany Polityki prywatności i plików cookies

  Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki prywatności i plików cookies. W takim przypadku, opublikujemy jej zaktualizowaną wersję w niniejszej lokalizacji.

  1. Kontakt i zgłoszenia

  Nieustannie czynimy wszystko, by przetwarzać dane osobowe i pliki cookies z dochowaniem najwyższych standardów. Dlatego posiadamy wdrożony system niezwłocznej reakcji na sytuacje zagrożeń tych standardów. W przypadku zidentyfikowania ich zagrożenia lub naruszenia, prosimy o niezwłoczny kontakt z nami, przy użyciu poniższych danych:

  email:                            info@everpol.pl

  tel:                            (+48) 22 331 99 59

  Adres:                            2N-Everpol Sp. z o.o.

  1. Polna 6

  05-500 Chyliczki

  Z chęcią zapoznamy się ze wszelkimi informacjami zwrotnymi. Dlatego w przypadku jakichkolwiek pytań, żądań lub wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych lub plików cookies, zachęcamy do kontaktu.